kolmapäev, 24. mai 2017

Kooli digiplaani koostamine

Arendusprojekti eesmärk
Tallinna Tööstushariduskeskuse arendusprojekti eesmärgiks oli koostada kooli digiplaan aastateks 2017-2019 lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi juhitud Digipöörde programmist 2016-2019. Kaasaegse õpikäsitluse tulemuslikule juurutamisele ja õppekvaliteedi tõusule aitavad kaasa digipädevad õpilased ja õpetajad ning nende kasutuses olev digitaristu. Digipöörde programmi eesmärk on kujundada terviklik lähenemine digipädevuse arendamiseks ja digivõimaluste eesmärgipäraseks kasutamiseks õppeprotsessis.

Digiplaani koostamise tegevused
Digiplaani koostamiseks tutvusid töögrupi liikmed erinevate materjalidega: Haridus- ja Teadusministeeriumi Digipöörde programm 2016 – 2019; Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digipöörde materjalid; Rahvusvahelise Haridustehnoloogia seltsi digipädevuste standard õpetajatele jt. Ühtlasi analüüsisime kooli arengukava digipöördest lähtuvalt.

Kooli digiplaani koostamisele eelnes digivõimekuse hetkeseisu kaardistamine digiküpsuse seire ja hindamisvahendis enesehindamise teel. Digiplaani koostamiseks analüüsis digiplaani töögrupp kooli digivõimekuse hetkeseisu õpikäsitluse, muutuste juhtimise ja digitaristu valdkondades ning määratles tasemed (viietasemeline skaala A-E) kuhu peab kool jõudma 2019. aasta lõpuks. Oluline on, et kõik tasemed oleksid reaalselt saavutatavad.

Digiplaanis toodud tegevused algasid juba mais 2017. Enamus tegevustest algavad uuel õppeaastal. Digitaristu on koolis heal tasemel. Selle uuendamise ja kaasajastamisega on tegeldud pidevalt, seetõttu saavad digitaristuga seotud tegevused täidetud 2017. aasta lõpuks.

Digiplaani koostajad
Kooli digiplaani kavandi koostajateks on õppedirektor, mehaanika valdkondade juhataja, haridustehnoloog.

Järgneb digiplaani kavandi tutvustamine õpetajatele ja laiem arutelu.

Probleemid
Erilisi probleeme digiplaani koostamisel ei esinenud. Lahendamist vajavad tunniandjatega seotud digipöörde probleemid.

Digipööre
Kui digiplaanis kavandatud tegevused teostuvad, siis 2019. aasta lõpuks on koolis toimunud digipööre: koolis töötavad digipädevad õpetajad ja õpivad digipädevad õpilased. Õpetajad on koostanud õppeainete jaoks muutunud õpikäsitlust toetava digiõppevara. Kooli juhtkond on sisseviinud muutused juhtimises lähtuvalt digiplaanist ja on õpetajate toetajad, eestvedajad ja motiveerijad digipöördes.