pühapäev, 26. märts 2017

Digipöörde programm, kooli arengukava

Digipöörde programm, kooli arengukava

„Digipöörde programm 2016-2019“.
Programmist lähtuvalt on kooli jaoks oluline:
1. Digivõimaluste eesmärgipärane kasutamine õppetöös.
2. Koolijuhi roll digipöörde elluviimisel, digipädevad õpetajad.
3. Kvaliteetse õppevara kättesaadavus, õpikeskkonnad.
4. E-hindamine.
5. Digitaristu hea tehniline valmisolek.
6. Õppimiseks sobivaimate digiseadmete väljaselgitamine ja kasutamine.
7. Isiklike nutiseadmete kasutamine õppetöös.

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukavas 2016 – 2020 on märgitud järgmist:
1. Digipööre elukestvas õppes. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt.
2. Õpetajad omavad digialast kompetentsi ning loovad ja kasutavad digitaalset õppevara aine õpetamisel.