teisipäev, 25. aprill 2017

Digipöörde teostamine õpikäsitluse, muutuste juhtimise ja digitaristu valdkondades


Kooli eesmärgid muutunud „Õpikäsitluse“ osas on järgmised:
 1. Digiajastu töövõtted ja digipädevused. Õpetajaid ja õppijaid on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama koolis kasutusel olevaid veebipõhiseid keskkondi ja –vahendeid.
 2. Õppekorraldus. Kooli nõukogu või juhtkonna otsusega on tehtud esimesed süsteemsed muudatused kooli õppekorralduses, et võimaldada muutunud õpikäsitust järgivaid õpisündmusi.
 3. Õpetaja ja õppija roll. Õpetajad katsetavad omavahelises koostöös innovaatilisi õpistsenaariume ja metoodikaid, milles õppijad õpivad aktiivselt, loovalt, ettevõtlikult ja koostöös.
 4. Õppevara ja õpikeskkond. Õpetajad koostavad oma õppeaine jaoks muutunud õpikäsitust toetava digiõppevara komplekti, mis kas osaliselt või täielikult asendab tavapärase trükitud õppevara.
 5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine. Koolis on kokku lepitud nõuetes õppekavadele ja neis kirjeldatud õpieesmärkidele, õpiväljunditele ja hindamisviisidele, mis lähtuvad digiajastust ja muutunud õpikäsitusest.

Kooli eesmärgid „Muutuste juhtimise“ osas on järgmised:

 1. Strateegiline planeerimine. Koolis püstitatud eesmärkidest lähtutakse kooli eelarve, tegevuskava, indikaatorite ja normdokumentide koostamisel.
 2. Kaasamine ja partnerlus. Kooli õpetajad, õppijad ja partnerid on teadlikud kooli strateegilistest eesmärkidest ja visioonist digipöörde osas ning oma rollist selles.
 3. Monitooring ja analüütika. Kooli arengukavast lähtudes on sõnastatud selged digi-uuenduse mõõdikud, millest lähtudes kogutakse kooli juhtkonna eestvedamisel regulaarselt andmeid.
 4. Kogemuste vahetus. Kooli juhtkond on võtnud juhtrolli, korraldades arengukavast lähtudes regulaarselt kogemuste vahetust õpetajate vahel või innustades õpetajaid ja õppijaid seda omal algatusel tegema.
 5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine. Juhtkond on sisse viinud esimesed süsteemsed motivatsiooni- ja toetusmeetmed digi-uuenduste innustamiseks.

Kooli eesmärgid „Digitaristu“ osas on järgmised:

 1. Võrk ja digiturve. Kool tegeleb pidevalt uute võrgulahenduste katsetamise ja arendamisega.
 2. Digiseadmed. Erialaste digitehnoloogia lahenduste ja personaalsete nutiseadmete kasutamine on muutunud igapäevaseks. Kooli poolt on tagatud asendusseadmed ja abivajavatele õppijatele koolipoolsed nutiseadmed.
 3. IT-Juhtimine. Kool viib sihipäraselt ellu oma IT-strateegiat.
 4. Kasutajatugi. Kasutajad on rahul koolis korraldatud IT ja haridustehnoloogilise kasutajatoega.
 5. Tarkvara ja teenused, infosüsteemid. Kool tagab töötajatele ja õppijatele ligipääsu hästitoimivatele e-teenustele ja infosüsteemidele, mille kasutamist kool monitoorib.