kolmapäev, 24. mai 2017

Kooli digiplaani koostamine

Arendusprojekti eesmärk
Tallinna Tööstushariduskeskuse arendusprojekti eesmärgiks oli koostada kooli digiplaan aastateks 2017-2019 lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi juhitud Digipöörde programmist 2016-2019. Kaasaegse õpikäsitluse tulemuslikule juurutamisele ja õppekvaliteedi tõusule aitavad kaasa digipädevad õpilased ja õpetajad ning nende kasutuses olev digitaristu. Digipöörde programmi eesmärk on kujundada terviklik lähenemine digipädevuse arendamiseks ja digivõimaluste eesmärgipäraseks kasutamiseks õppeprotsessis.

Digiplaani koostamise tegevused
Digiplaani koostamiseks tutvusid töögrupi liikmed erinevate materjalidega: Haridus- ja Teadusministeeriumi Digipöörde programm 2016 – 2019; Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digipöörde materjalid; Rahvusvahelise Haridustehnoloogia seltsi digipädevuste standard õpetajatele jt. Ühtlasi analüüsisime kooli arengukava digipöördest lähtuvalt.

Kooli digiplaani koostamisele eelnes digivõimekuse hetkeseisu kaardistamine digiküpsuse seire ja hindamisvahendis enesehindamise teel. Digiplaani koostamiseks analüüsis digiplaani töögrupp kooli digivõimekuse hetkeseisu õpikäsitluse, muutuste juhtimise ja digitaristu valdkondades ning määratles tasemed (viietasemeline skaala A-E) kuhu peab kool jõudma 2019. aasta lõpuks. Oluline on, et kõik tasemed oleksid reaalselt saavutatavad.

Digiplaanis toodud tegevused algasid juba mais 2017. Enamus tegevustest algavad uuel õppeaastal. Digitaristu on koolis heal tasemel. Selle uuendamise ja kaasajastamisega on tegeldud pidevalt, seetõttu saavad digitaristuga seotud tegevused täidetud 2017. aasta lõpuks.

Digiplaani koostajad
Kooli digiplaani kavandi koostajateks on õppedirektor, mehaanika valdkondade juhataja, haridustehnoloog.

Järgneb digiplaani kavandi tutvustamine õpetajatele ja laiem arutelu.

Probleemid
Erilisi probleeme digiplaani koostamisel ei esinenud. Lahendamist vajavad tunniandjatega seotud digipöörde probleemid.

Digipööre
Kui digiplaanis kavandatud tegevused teostuvad, siis 2019. aasta lõpuks on koolis toimunud digipööre: koolis töötavad digipädevad õpetajad ja õpivad digipädevad õpilased. Õpetajad on koostanud õppeainete jaoks muutunud õpikäsitlust toetava digiõppevara. Kooli juhtkond on sisseviinud muutused juhtimises lähtuvalt digiplaanist ja on õpetajate toetajad, eestvedajad ja motiveerijad digipöördes.teisipäev, 25. aprill 2017

Digipöörde teostamine õpikäsitluse, muutuste juhtimise ja digitaristu valdkondades


Kooli eesmärgid muutunud „Õpikäsitluse“ osas on järgmised:
 1. Digiajastu töövõtted ja digipädevused. Õpetajaid ja õppijaid on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama koolis kasutusel olevaid veebipõhiseid keskkondi ja –vahendeid.
 2. Õppekorraldus. Kooli nõukogu või juhtkonna otsusega on tehtud esimesed süsteemsed muudatused kooli õppekorralduses, et võimaldada muutunud õpikäsitust järgivaid õpisündmusi.
 3. Õpetaja ja õppija roll. Õpetajad katsetavad omavahelises koostöös innovaatilisi õpistsenaariume ja metoodikaid, milles õppijad õpivad aktiivselt, loovalt, ettevõtlikult ja koostöös.
 4. Õppevara ja õpikeskkond. Õpetajad koostavad oma õppeaine jaoks muutunud õpikäsitust toetava digiõppevara komplekti, mis kas osaliselt või täielikult asendab tavapärase trükitud õppevara.
 5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine. Koolis on kokku lepitud nõuetes õppekavadele ja neis kirjeldatud õpieesmärkidele, õpiväljunditele ja hindamisviisidele, mis lähtuvad digiajastust ja muutunud õpikäsitusest.

Kooli eesmärgid „Muutuste juhtimise“ osas on järgmised:

 1. Strateegiline planeerimine. Koolis püstitatud eesmärkidest lähtutakse kooli eelarve, tegevuskava, indikaatorite ja normdokumentide koostamisel.
 2. Kaasamine ja partnerlus. Kooli õpetajad, õppijad ja partnerid on teadlikud kooli strateegilistest eesmärkidest ja visioonist digipöörde osas ning oma rollist selles.
 3. Monitooring ja analüütika. Kooli arengukavast lähtudes on sõnastatud selged digi-uuenduse mõõdikud, millest lähtudes kogutakse kooli juhtkonna eestvedamisel regulaarselt andmeid.
 4. Kogemuste vahetus. Kooli juhtkond on võtnud juhtrolli, korraldades arengukavast lähtudes regulaarselt kogemuste vahetust õpetajate vahel või innustades õpetajaid ja õppijaid seda omal algatusel tegema.
 5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine. Juhtkond on sisse viinud esimesed süsteemsed motivatsiooni- ja toetusmeetmed digi-uuenduste innustamiseks.

Kooli eesmärgid „Digitaristu“ osas on järgmised:

 1. Võrk ja digiturve. Kool tegeleb pidevalt uute võrgulahenduste katsetamise ja arendamisega.
 2. Digiseadmed. Erialaste digitehnoloogia lahenduste ja personaalsete nutiseadmete kasutamine on muutunud igapäevaseks. Kooli poolt on tagatud asendusseadmed ja abivajavatele õppijatele koolipoolsed nutiseadmed.
 3. IT-Juhtimine. Kool viib sihipäraselt ellu oma IT-strateegiat.
 4. Kasutajatugi. Kasutajad on rahul koolis korraldatud IT ja haridustehnoloogilise kasutajatoega.
 5. Tarkvara ja teenused, infosüsteemid. Kool tagab töötajatele ja õppijatele ligipääsu hästitoimivatele e-teenustele ja infosüsteemidele, mille kasutamist kool monitoorib.